LARS MOLIN SÄLLSKAPETS STADGAR

§ 1 Sällskapet har till uppgift
Att genom aktiviteter hålla Lars Molins författar- och konstnärskap samt personlighet levande för framtida generationer.

§ 2 Medlemskap
Medlem i sällskapet är enskild person, institution eller sammanslutning som betalt stadgad årsavgift. Den som stöder sällskapet med ett engångsbelopp, som fastställs av årsmötet blir ständig medlem.

§ 3 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 4 Styrelsen
Sällskapets angelägenheter sköts av en styrelse bestående av ordförande, fyra (4) övriga ledamöter jämte två (2) suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter sällskapet anser sig behöva. Årsmötet väljer ordförande för 1 år. Övriga styrelseledamöter samt suppleanter, väljs för två (2) år i sänder. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande företräder. Vid lika röstetal den mening som ordföranden företräder. Styrelsen är beslutför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Sällskapets styrelse skall ha sitt säte i Östhammar.

§ 5 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och sköter dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å sällskapets vägnar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, sköta sällskapets ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt lämna årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det nödvändigt eller om minst tre (3) styrelseledamöter begär detta. Styrelsen utser inom sig firmatecknare.

§ 6 Räkenskaper
Sällskapets räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till sällskapets revisorer senast en månad före årsmötet.

§ 7 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två (2) på årsmötet utsedda revisorer.

§8 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls årligen före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska skickas till alla medlemmar senast tre (3) veckor före ordinarie årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

  1. Mötets öppnande.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Fastställande av röstlängd (röstberättigade medlemmar) för mötet.
  4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare jämte ordförande ska justera protokollet
  5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6. A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

B) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.

7.  Revisionsberättelsen för senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.  Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.

10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.

11. Val av ordförande för en tid av ett (1) år.

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två (2) år.

13. Val av revisorer samt suppleanter till dessa.

14. Val av tre (3) ledamöter i valberedningen

15. Behandling av styrelsens förslag eller i rätt tid inkomna motioner.

16. Övriga frågor

17. Avslutning

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för Sällskapet eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 9 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 10 Beslut, omröstning och beslutmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisorer.
Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 11 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet röster. Såväl medlemmar som styrelse får ge förslag till ändringar av stadgarna.

§ 12 Utträde
Medlem som önskar utträda ur sällskapet ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat sällskapet.

§ 13 Uteslutning
En medlem får inte uteslutas ur sällskapet av annan anledning än att den har försummat att betala medlemsavgift, uppenbarligen skadat Sällskapets intressen eller motarbetat Sällskapets verksamhet eller ändamål. Frågor om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen informerats om anledningen till att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fåt tillfälle att yttra sig. Detta ska ske inom viss av styrelsen angiven tid om minst sju (7) dagar.
I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska meddelas den berörde medlemmen inom sju (7) dagar.

§ 14 Upplösning av sällskapet
För upplösning av Sällskapet krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster. Om sällskapet upplöses ska sällskapets hemsida och dess ekonomi överlåtas till Lars Molins familj för vidare beslut huruvida den ska fortleva.
Sällskapets övriga tillgångar överlämnas till kulturnämnden i Östhammars kommun att användas i Lars Molins anda.

Östhammar den 9 maj 2009

Upp igen!