Årsmötesprotokoll 2010 för Lars Molinsällskapet

Plats: Söderögården, Långalma (Östhammar)

Tid: Söndagen 14 mars 2010


Närvarande: Gerd Vading, Margareta Mattsson, Gunilla Myhrberg, Irene Holmgren, Östen Haaga, Monica Jacobsson, Margareta Axelsson, Patrik Westerberg, Sune Selander.

1. Mötets öppnande
Irene Holmgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet valde Gerd Vading som ordförande och Gunilla Myhrberg som sekreterare.

3. Fastställande av röstlängd ( röstberättigade medlemmar) för mötet.
Beslut: Närvarolistan gäller, se ovan.

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
Beslut: Mötet valde Margareta Mattsson och Monica Jacobsson.

5. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.
Beslut: Mötet beslutade att mötet utlysts i behörig ordning.

6.  A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Beslut: Lästes igenom och godkändes och lades till handlingarna.

B)  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Företagskonto= 1447:-  Servicekonto = 13.534:-   Utgående = 14.981.17:-

7. Revisionsberättelsen för senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Beslut: Lästes igenom och godkändes av mötet.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för revisionsperioden.

9. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
Beslut: Alla fick ta del av verksamhetsplanen som därefter godkändes av årsmötet.

10. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande år.
Medlemsantal  58 st.
Beslut: Oförändrad medlemsavgift på 100 kr.

11. Firmatecknare
Beslut: Ordförande  Irene Holmgren och Kassören Monica Jacobsson tecknar firman var för sig.

12. Val av ordförande för en tid av 1 år
Beslut: Mötet omvalde Irene Holmgren

13. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år
Beslut: Sekreterare Gunilla Myhrberg  Kvarstår vald-09
Kassör: Monica Jacobsson, Nyval
Christer Wesström  Kvarstår vald-09
Patrik  Westerberg, Nyval
Margareta  Axelsson,  Nyval

14. Val av revisorer
Beslut: Göran Johansson och Hans Norberg  omval

15. Val av valberedningen
Beslut: Mötet gav styrelsen i uppdrag att ordna valberedning.

16. Behandling av styrelsens förslag eller i rätt tid inkomna motioner.
a) Hedersmedlemskap, stadgetillägg § 2 a
Medlem som i hög grad bidragit till att främja föreningens intressen kan efter förslag av styrelsen på årsmötet utses till hedersmedlem.
Beslut: Årsmötet godkände tillägget.

17. Övriga frågor
Gunilla Myhrberg föreslog att Sällskapet bör synas mer i fråga om medlemsmöten t.ex. att sätta annonser på anslagstavlor. Gerd Vading tipsade om Östhammars Nyheters sida med veckohändelser.

18. Avslutning
Irene tackade Östen Haaga med en chokladask som tack för sitt arbete under det gångna året. Gerd Vading fick också en chokladask som tack för sitt uppdrag som mötesordförande. Hon tackade styrelsen för det gångna året och välkomnade de nya styrelseledamöterna, därefter avslutade hon årsmötet. Efter årsmötet bjöds deltagarna på fika och filmvisning av Lasse film Bomsalva.

Mötets ordförande                                             Sekreterare
Gerd Vading                                                      Gunilla Myhrberg

Justeras                                                            Justeras
Margaretha Mattsson                                         Monica Jakobsson

 

2009-05-09 Årsmötesprotokoll


Protokoll frånLars Molin Sällskapets årsmöte 9 maj 2009.
Plats: Biografteatern Storbrunn, Östhammar.

Närvarande: Göran Johansson, Iréne Holmgren, Gerd Vading, Evy Almlöv, Gullan Forsman, Anders Andersson, Frida Lundberg, Margareta Mattsson, Åsa Jansson, Bengt Wiik, Rickard Molin, Agneta Stålhandske, Östen Haaga, Christina Haaga.

§1. Mötets öppnande
Interimsstyrelsens ordförande Göran Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till bildandet av ett Lars Molin-sällskap.

§2. Bakgrunden till detta möte
Göran Johansson gjorde en kort tillbakablick och berättade att det var i samband med ”Lars Molin-festivalen” den 15 -16 november 2008 som kultursekreterare Tippi Unge tog upp frågan om att bilda ett Lars Molin-sällskap. Namnlistor lades ut för att undersöka om det fanns intresse och till vår glädje fick vi in cirka 50 namn. Kort därefter kallades dessa personer till ett möte den 8 januari 2009, där en interimsstyrelse valdes.
Denna styrelse har därefter haft möten den 7 februari, 21 mars och 20 april samt däremellan ett flitigt mejlande. På mötena har stadgar för sällskapet tagits fram och man har diskuterat utvecklingen av sällskapet.
Beslut – godkänna redovisningen.

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande för mötet föreslår valberedningen Gerd Vading och till sekreterare föreslår vi Iréne Holmgren.
Beslut – välja dessa personer.

§4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
Mötet föreslår  Bengt Wiik och Anders Andersson.
Beslut – välja dessa personer.

§5. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
Göran Johansson redovisar om annonsering i Annonsbladet den 6 maj, affischering på olika platser i kommun och Uppsala samt utskick till samtliga som skrev upp sig på listorna vid LM-festivalen.
Beslut – godkänna redovisningen.

§6. Interimsstyrelsens förslag till stadgar för sällskapet.
Göran Johansson redovisade och gick igenom förslaget
Beslut – fastställa stadgarna enligt förslaget.

§7. Interimsstyrelsens förslag om kommande aktiviteter.
Göran Johansson redovisar de tänkbara förslag på kommande aktiviteter.
Beslut – godkänna redovisningen.

§8. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2009.
Interimsstyrelsen föreslår att årsavgiften skall vara 100 kr/år.
Rickard Molin kom med förslaget att uppdra åt den nya styrelsen att söka sponsorer, utifrån tips han själv hade.
Beslut – fastställa medlemsavgiften till100 kronor och enligt Rickard Molins förslag.

§9. Val av ordförande för en tid av ett (1) år.
Valberedningen föreslår Iréne Holmgren. Innan beslutet togs presenterade hon sig som fd. Östhammarsbo under åren Lars Molin bodde där. Dessutom att han har en särskild plats i hennes hjärta.
Beslut – att välja henne.

§10.  Val av tre (3) övriga styrelseledamöter på en tid av två (2) år.
Valberedningen förslag är Östen Haaga, Gunilla Myrberg och Margareta Mattson.
Beslut – välja dessa personer.

§11.  Val av tre (3) övriga styrelseledamöter på en tid av ett (1) år.
Valberedningen föreslår fyra (4) ledamöter: Åsa Jansson, Christer Wesström, Kristina Levin och Christina Haaga.
Beslut – välja dessa personer.

§12.  Val av två (2) personer till revisorer fram till nästa årsmöte.
Valberedningen föreslår Hans Norberg och Göran Johansson. Sammankallande Göran Johansson. 
Beslut – välja dessa personer.

§13.  Val av tre (3) personer till valberedningen till nästa möte.
Valberedningen har där inga förslag utan föreslår att uppdra till nya styrelsen att utse dessa.
Beslut – enligt förslaget.

§14. Behandling av interimsstyrelsens förslag och framtida idéer.
Den nyvalda ordförande Iréne Holmgren berättade kort om önskvärd utveckling av sällskapet. Bland annat att man fortsätter arbeta med att ta fram en logotyp för Sällskapet och arbeta vidare på hemsidan för att göra den publikt.
Man vill anordna berättarkvällar, läsecirklar och skapa en ”faktabank” med Lars Molins produktion. Förhoppningarna är också att Sällskapet under Musikveckan 2010 kan ha ett arrangemang med Ted Ström som gjort musiken till Lars Molins filmer.

Rickard Molin passade på att framföra ett tack från familjen Molin som gläds med oss att Lars Molin-sällskapet bildats. Han berättade att det finns ett stort intresse ute i landet kring Lasse och hans arbete. Rickard berättade också om ett utflyktsmål i sommar. Teater Proximus på Öland, som förra året satte upp ”Kunglig toalett”, kommer i juli att sätta upp Midvinterduell. Mer om detta kommer att sändas ut till medlemmarna i Lars Molin-sällskapet.
Beslut – godkänna redovisningen.

§15.  Övriga frågor.
Inga övriga frågor hade anmälts eller kom upp.

§16.  Avslutning.
Den avgående ordföranden Göran Johansson överlämnade en hammare med en ”historisk bakgrund” att användas som mötesklubba för kommande sammanträden i Sällskapet. Iréne Holmgren lovade att se till att hammaren får inristat, Lars Molin-sällskapet och med dagens datum och år.

Mötesordförande Gerd Vading tackade sedan för visat intresse och avslutar mötet med att önska Lars Molin-sällskapet lycka till och lämnade över till den nyvalde ordföranden.

Iréne tackade för förtroendet och överlämnade en ros i kruka till Gerd som tack för ordförandeskapet under mötet. Iréne tackande även den avgående ordföranden i interimsstyrelsen med en Flamingoblomma i kruka.

Gerd Vading, mötesordförande                                  Iréne Holmgren, sekreterare

Bengt Wiik, justerare                                                Anders Andersson, justerare

 

 

Upp igen!