PROTOKOLL FRÅN LARS MOLIN SÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE 2016

Tid:    Lördag den 12 mars 2016 klockan 13.00
Plats: Cafeterian i Biograf Storbrunn, Östhammar

1. Mötet öppnande: Iréne Holmgren öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna samt berättade att Manskören GG tyvärr inte kunde uppträda pga. att flera i kören var sjuka.
Thommy Myhrberg hade däremot anordnar ett musikaliskt Quiz, baserat på den musik Lars Molin använde i sina filmer.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet:
Beslut: Thommy Myhrberg som ordförande och Iréne Holmgren som sekreterare.

3. Fastställande av röstlängd (röstberättigade medlemmar för mötet.)

Beslut: Närvarolistan gäller som bifogas protokollet.

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
Beslut: Monica Jakobsson

5. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt. (Kallelse/inbjudan skickades ut den 10/2 + 13/2 via e-post)
Beslut: Godkändes

6/a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Beslut: Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelsen, därefter godkändes den.

6/b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för de senaste verksamhets-/räkenskapsåret
KASSA/KONTON: Totalt: 37 380,75
Föreningslyftet/Sponsring: 4,32
Hemsidan/Sponsring fam. Molin: 15 994,66
Medlemskonto:19 925,32
Projektkonto: 1 456,45
Beslut: Monica Jakobsson gick igenom förvaltningsberättelsen, därefter godkändes den.

7. Revisionsberättelse för senaste verksamhets-/räkenskapsåret

Beslut: Monica Jakobsson hittade inte revisionsberättelsen som revisorerna skrivit på men efter ajournering och telefonsamtal med revisor Göran Johansson som kunde bekräfta att allt var i sin ordning och att han skulle skicka en ny påskriven. Efter detta godkändes revisionsberättelsen. (PS. Då Monica kom hem hittade hon revisionsberättelsen under locket i kopieringsapparaten! DS.)

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

9. Verksamhetsplan för det kommande året
Beslut: Mötesordförande gick igenom verksamhetsplanen, därefter godkändes den.

10. Fastställande av medlemsavgifter till nästkommande år.
(Medlemsantalet var vid årsskiftet 282 stycken, en ökning med 61 medlemmar)   
Beslut: Oförändrad medlemsavgift för 2017

11. Val av ordförande för ett en tid av ett (1) år
Beslut: Irene Holmgren

12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för en tid av två (2) år
Beslut:
Gunilla Myhrberg - kvarstår 1 år
Margaretha Mattsson – kvarstår 1 år
Tommy Myhrberg, Öregrund – kvarstår
Eva Jonsson - nyval

Suppleanter
Hans Jansson, Öregrund – kvarstår, 1 år
Gunilla Jansson, Öregrund – kvarstår, 1 år
Monica Jakobsson – avgår enligt önskemål som ledamot men kvarstår 1 år som suppleant.

13. Val av revisor 
Beslut:
Göran Johansson – avgår enligt önskemål
Hans Norberg - avgår enligt önskemål
Britt-Marie Källström – nyval
Bengt-Erik Andersson - nyval

14. Val av valberedningen

Beslut: Att lämna över frågan till den kommande styrelsen.

15. Behandling av styrelsens förslag eller i rätt tid inkomna motioner.
Inga motioner hade inkommit.

16. Övriga frågor

En hälsning från författare/journalist, Gunilla Jensen som skrivit boken om Lars Molin 2015.

Avtackning av kassören!
Att vara kassör i en ideell förening innebär många gånger en stor arbetsbelastning.
I Lars Molin Sällskapet har vi under de år Monica Jakobsson varit kassör haft flera stora projekt som inneburit hantering av stora summor pengar. Monica har hanterat detta med bravur!
Hon har på alla sätt varit ett föredöme vad gäller förvaltning av föreningens ekonomiska tillgångar och vi i Sällskapet riktar därför ett stort och varmt tack till henne genom att överlämna en flerstänglad orkidé i kruka.

17. Avslutning
Thommy avslutade årsmötet och tackade alla för visat intresse. Därefter blev det kaffe med hembakat och musik-quiz.

Iréne Holmgren, sekr.                                                  Thommy Myhrberg, ordf.                     

Monica Jakobsson, justerare

Upp igen!