Årsmötesprotokoll för Lars Molin Sällskapet
Lördag den 14 mars 2015 Storbrunn, Östhammar

1. Mötet öppnande:
Irene Holmgren hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet:
Beslut: att välja Gerd Vading till ordförande och Iréne Holmgren till sekreterare

3. Fastställande av röstlängd (röstberättigade medlemmar för mötet.)
Beslut: Närvarolistan gäller

 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
Beslut: Monica Jakobsson och Margaretha Mattsson

5. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt. Utskick/kallelse den 17/2
Beslut: Ok - enligt stadgarna

6/a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Tillägg marknadsföring, annons i Katalogen Upptäcktsresan 2014-2015 samtI Utflyktsprogrammet/Upplandsstiftelsen
Beslut: Iréne Holmgren redogjorde för ett par tillägg i VB, som sen godkändes

6/b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för de senaste  verksamhets-/räkenskapsåret
Kassa: 2 150,00
Projektkonto/Boken: 0,00    
Företagskonto/Medlemsavgifter: 11 842,86
Hemsida/Sponsring fam. Molin: 10 000,00
Föreningslyftet/Sparkonto: 25 000,00
Beslut: Monica Jakobsson redogjorde för de olika posterna, därefter godkändes dessa. 

7. Revisionsberättelse för senaste verksamhets-/räkenskapsåret
Beslut: Hans Norberg läste upp revisionsberättelsen, därefter godkändes den.

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

9. Verksamhetsplan för det kommande året
Beslut: Iréne Holmgren kommenterade verksamhetsplanen som alla tagit del av, därefter godkändes den.

10. Fastställande av medlemsavgifter till nästkommande år.
Beslut: Förslag om att bibehålla 100:-/år, vilket godkändes

11. Val av ordförande för ett en tid av ett (1) år
Beslut: att välja Iréne Holmgren

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två (2) år
Beslut:
Margareta Axelsson – avgår enligt önskemål
Monica Jakobsson - kvarstår
Gunilla Myhrberg – omval
Margaretha Mattsson – omval
Tommy Myhrberg, Öregrund – nyval

Suppleanter
Hans Jansson och Gunilla Jansson, Öregrund

13. Val av revisor
Beslut: omval av Göran Johansson och Hans Norberg 

14. Val av valberedningen

Beslut: Fanns inga kandidater så styrelsen fortsätter detta arbete

15. Behandling av styrelsens förslag eller i rätt tid inkomna motioner.
Inga förslag eller motioner har inkommit

16. Övriga frågor

a) Boksläpp: Lars Molin – mitt i berättelsen

b) Projekt - Utveckling av de Molinska inspelningsplatserna i Östhammars kommun
Iréne Holmgren informerade om boksläppet av Gunilla Jensens bok: Lars Molin – mitt i berättelsen som kommer att presenteras på Kontorshuset/Stop 76, Östhammar, torsdagen den 9 april.
15 personer anmälde att de ville komma och anmälningarna skickas vidare till Piratförlaget som ger ut boken.

Hon berättade även kort om den ansökan till Föreningslyftet gällande; Utbyte av skyltar på inspelningsplatserna och produktion av en karta/folder till dessa.

17. Avslutning
Innan Gerd Vading överräckte ordförandeklubban till Iréne Holmgren, begärde Hans Norberg ordet och framförde sitt och Göran Johanssons varma tack för allt det fina arbete styrelsen gjort under det gångna verksamhetsåret.
Därefter avtackades Margareta Axelsson med en stor blombukett.
Även Gerd Vading tackades med en bukett för att hon hållit i mötet.
Därefter avslutade Iréne årsmötet och inbjöd till en pratstund med kaffe med hembakat.

 
Östhammar den 14 mars 2015

Iréne Holmgren, sekreterare                                    Gerd Vading, ordförande       
Monica Jakobsson, justerare                                   Margaretha Mattsson, justerare 

Upp igen!