Årsmötesprotokoll för Lars Molin Sällskapet
Lördagen den 15 mars 2014 i Rådhuset, Östhammar

§1. Mötet öppnande
 Ordförande Irene Holmgren hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 Mötet valde Gerd Vading som ordförande och Iréne Holmgren som sekreterare. 

§3. Fastställande av röstlängd (röstberättigade medlemmar för mötet.)
 Beslut: Närvarolistan som bifogas gäller. 

§4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
 Beslut: Mötet valde Monica Jakobsson  

§5. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt. Utskick/kallelse 15/2
 Beslut: Ja 

§6/a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 Beslut: Lästes igenom och godkändes och lades till handlingarna. 

§6/b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för de senaste verksamhets-/räkenskapsåret:  
Medlemskonto:   13.602.83 kronor
Projektkonto:         4.068.89 kronor
Placeringskonto: 20.202.89 kronor
Kassakonto:             100.00 kronor
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna 

§7. Revisionsberättelse för senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 Beslut: Lästes upp av revisor Göran Johansson och godkändes av mötet. 

§8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 Beslut: Ja 

§9. Verksamhetsplan för det kommande året
 Beslut: Iréne Holmgren gick igenom planen, därefter godkändes den av mötet. 

§10. Fastställande av medlemsavgifter till nästkommande år.
 Medlemsantalet var vid årsskiftet 219 stycken, en ökning med 49 medlemmar.
Beslut: Mötet beslutade om en oförändrad medlemsavgift på 100 kr. 

§11. Val av ordförande för ett en tid av ett (1) år
 Beslut:
Iréne Holmgren omvalde

§12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två (2) år  

Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år
Beslut:
Monica Jakobsson - omval
Margareta Axelsson - omval
Gunilla Myhrberg - kvarstår
Margaretha Mattsson - kvarstå

§13. Val av revisor
 Beslut: Göran Johansson och Hans Norberg omval 

§14. Val av valberedningen

Beslut: Styrelsen fick i uppdrag att jobba vidare på att få intresserade att jobba med Sällskapet. 

§15. Behandling av styrelsens förslag eller i rätt tid inkomna motioner.
 Beslut: Inga motioner hade inkommit 

§16. Övriga frågor
 Inga övriga frågor hade inkommit eller kom upp på mötet. 

§17. Avslutning
 Mötesordförande Gerd Vading tackade alla och avslutade mötet. 

Iréne Holmgren                          Gerd Vading
Mötessekreterare                       Mötesordförande

Monica Jakobsson
Justerare                

Upp igen!