Årsmötesprotokoll för Lars Molin Sällskapet

Lördagen den 23 mars 2013 i Rådhuset, Östhammar

1.  Mötet öppnande:
Irene Holmgren hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet:
Mötet valde Irene Holmgren som ordförande och Margareta Axelsson som sekreterare.

3. Fastställande av röstlängd (röstberättigade medlemmar för mötet.)
Beslut: Närvarolistan gäller.

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
Beslut: Mötet valde Monica Jakobsson och Margaretha Mattsson

5. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.
Beslut: Att mötet utlysts på behörig ordning

6/a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Beslut: Lästes igenom och godkändes och lades till handlingarna.

6/b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för de senaste  verksamhets-/räkenskapsåret: Företagskonto = 25 298,38:- Servicekonto = 1 582,20:-
Beslut: Godkändes av mötet.

 7/a. Revisionsberättelse för senaste verksamhets-/räkenskapsåret
Beslut: Lästes igenom och godkändes av mötet

 7 b. Överföring av Resultatrapportens minussumma på 12.582,36 från 2012 till
Balansrapporten för 2013
Beslut: Godkändes av mötet

 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för revisionsperioden.

9. Verksamhetsplan för det kommande året
Beslut: Alla fick ta del av verksamhetsplanen som därefter godkändes av årsmötet.
Irene Holmgren fick i uppgift att kontakta Kulturnämnden i Östhammar för att informera om Sällskapets arbete och vad som händer framöver.

10. Fastställande av medlemsavgifter till nästkommande år.
Beslut: Medlemsantalet var vid årsskiftet 170 stycken och mötet beslutade om en oförändrad medlemsavgift (100 kr.)

 11. Val av ordförande för ett en tid av ett (1) år
Beslut: Mötet omvalde Irene Holmgren

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två (2) år
Beslut: Monica  Jakobsson vald 2010 - kvarstår

Margareta Axelsson,  vald 2010 - kvarstår
Gunilla Myhrberg, vald 2011 - omval
Margaretha Mattsson, vald 2011 - omval 

 13. Val av revisor
Beslut: Göran Johansson och Hans Norberg  omval

 14. Val av valberedningen

Beslut: Mötet gav styrelsen i uppdrag att ordna valberedning.

 15. Behandling av styrelsens förslag eller i rätt tid inkomna motioner.
Ett motion från Lars. G Thelestam hade inkommit om att Sällskapet skulle arbeta för att en biografi om Lars Molin skrivs samt förslag på författare.
Beslut: Att anta motionen och att verka för att en biografi skrivs och att det i så fall även skall komma Sällskapet till del på något sätt. Irene Holmgren kontaktar i första hand Bonniers förlag eftersom de gett ut Lars Molins böcker, innan hon går vidare.

16. Övriga frågor
Fanns inga.

17. Avslutning
Framfördes ett stort tack till ordförande Irene Holmgren för hennes arbete med Lars Molin Sällskapet. Därefter avslutades mötet med kaffe och hembakt bröd samt lotteridragning där Hans Norberg vann filmen Den tatuerade änkan av Lars Molin.

Irene Holmgren                                                           Margareta Axelsson Mötesordförande                                                       Mötessekreterare  

Monica Jakobsson                                                     Margaretha Mattsson
Justerare                                                                      Justerare

Upp igen!