Årsmötesprotokoll för Lars Molinsällskapet

Årsmöte söndagen 13 mars 2011 i Söderögården, Östhammar

1. Mötets öppnande
Irene Holmgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet valde Gerd Vading som ordförande och Gunilla Myhrberg som sekreterare.

3. Fastställande av röstlängd ( röstberättigade medlemmar) för mötet.
Beslut: Närvarolistan gäller

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
Beslut: Mötet valde Margareta Mattsson och Margareta Axelsson

5. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.
Beslut: Mötet beslutade att mötet utlysts i behörig ordning.

6.  A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Beslut: Lästes igenom och godkändes och lades till handlingarna.

B) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Företagskonto= 9.800.18 :-  Servicekonto = 24.063.21 :- .
Beslut: Godkändes av mötet.

7. Revisionsberättelsen för senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Beslut: Lästes igenom och godkändes av mötet.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för revisionsperioden.

9. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det
kommande verksamhets/räkenskapsåret.
Beslut: Alla fick ta del av verksamhetsplanen som därefter godkändes av årsmötet.
Budgeten görs av styrelsen

10. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande år.
Medlemsantal  113 st vid dagens datum
Beslut: 100 kr oförändrat  beslutade årsmötet.

11. Val av ordförande för en tid av 1 år
Beslut: Mötet omvalde Irene Holmgren

12. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år
Beslut: Kassör Monica  Jakobsson vald 2010 kvarstår
Margareta Axelsson  vald 2010 kvarstår
Gunilla Myhrberg  omval
Margareta Mattsson omval
Patrik Westerberg avgår
Christer Wesström avgår

13. Val av revisorer
Beslut: Göran Johansson och Hans Norberg  omval

14. Val av valberedningen
Beslut: Mötet gav styrelsen i uppdrag att ordna valberedning.

15. Behandling av styrelsens förslag eller i rätt tid inkomna motioner.
Finns inga förslag eller motioner

16. Övriga frågor
Finns inga

17. Avslutning
Mötet avslutades av Gerd  och styrelsen tackades med en applåd för ett
mycket bra arbete under året . Gerd tackades med blombukett.
Efter årsmötet bjöds deltagarna på fika och filmvisning av Trotsiga Trubadurer på Grönbete en film inspelad i samband med inspelningen av Badjävlar.

Vid pennan Gunilla Myhrberg

Mötets ordförande
Gerd Vading

Justeras                                                                               Justeras
Margareta Mattsson                                                Margareta Axelsson

Upp igen!